Sportbeleid

Uit schermwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een trainer-coach moet in staat zijn om het bestuur van een vereniging bij te staan bij het vormen van een sport-technisch beleid, bijvoorbeeld door het geven van een beleidsadvies. Daarnaast moet een trainer-coach ook handen-en-voeten geven aan beleid, bijvoorbeeld op de gebieden van een veilig sportklimaat, intimidatie, etc.

1 Wat is beleid?[bewerken]

Het streven naar het bereiken van doelstellingen met vooraf bepaalde inzet van menskracht en middelen (financiën) in een gekozen tijdspad waarbij prioriteiten zijn gesteld. Uit deze definitie komt duidelijk naar voren dat om goed beleid te kunnen voeren of beoordelen de volgende elementen aanwezig moeten zijn:

 • doelen (SMART).
 • een duidelijke inventarisatie van de beschikbare menskracht en middelen (of een visie op de ontwikkeling daarvan).
 • Een planning, of ten minste een actiepuntenlijst waarbij prioriteiten zijn gesteld.

2 Wat is sporttechnisch beleid?[bewerken]

Sporttechnisch beleid heeft betrekking op het sportaanbod van de hele vereniging. Dat is omvangrijker dan een meerjarenplan voor een bepaalde selectie en beperkter dan het totale verenigingsbeleid. Een specifiek onderdeel van het sporttechnische beleid is de talentherkenning en -ontwikkeling binnen de vereniging.

Sporttechnisch beleid moet consistent zijn met het vereningingsbeleid.

3 Aard van het beleidsdocument[bewerken]

De volgende tabel geeft een handvat voor analyse van een beleidsdocument:[1]

Domein Voorbeelden
Onderwerp beleid
 • Sporttechnisch beleid
 • Verenigingsbeleid
 • Meerjarenplan selectie
 • .....
Typering beleidsniveau
 • Impliciet beleid
 • Intern beschrijvend beleid
 • Intern samenhangend beleid
 • In- en externgericht beleid
 • .....
Beleidsperiode
 • 1 jaar
 • 2 –3 jaar
 • 4 jaar
 • Meer dan 4 jaar
 • .....
Functie van het plan
 • Totaaloverzicht
 • Motivatie vernieuwing
 • Profilering
 • Sturing/coördinatie
 • .....
Doelgroep voor het plan
 • Ledenvergadering
 • Sporters/leden
 • Subsidiegever/sponsor
 • Bestuurlijk kader
 • Sporttechnisch kader
 • .....
Totstandkoming
 • Top-down
 • Bottom-up
 • Interactief

4 Inhoudelijke onderdelen[bewerken]

De volgende tabel geeft een handvat voor analyse verenigingsbeleid:[2]

Onderdeel Vragen
Missie
 • Waartoe bestaat de vereniging? (bestaansgrond, identiteit)
Visie
 • Waar gaat de vereniging voor? (gewenste situatie)
Besturing
 • Wie zet de koers uit? (verantwoordelijkheden ALV, bestuur, TC)
 • Hoe zorgt het bestuur/TC voor draagvlak voor het sporttechnische beleid?
 • Wie zijn sleutelfiguren (formele en informele dragers) van het beleid?
Doelen
 • Wat zijn de beleidsdoelen, wanneer moet die zijn bereikt?
 • Wat zijn de doelen op sportief (of sporttechnisch) gebied?
Strategie
 • Hoe wil de vereniging de sportieve doelen bereiken?
Structuur
 • Hoe is de vereniging georganiseerd?
 • Hoe draagt de structuur van de vereniging bij aan de strategie?
Sportaanbod
 • Wat is het sportaanbod voor verschillende doelgroepen van de vereniging?
Leden/sporters
 • Wie zijn de (potentiële) leden?
 • Wat willen de leden?
Sportkader
 • Welk sportkader draagt bij aan het realiseren van de sportieve doelen?
 • Wat is de benodigde kwaliteit van het kader?
 • Hoeveel kader is nodig om de doelen te realiseren?
Accommodaties
 • Welke accommodaties zijn beschikbaar?
 • Welke accommodaties zijn nodig voor het realiseren van de sportieve doelen?
Communicatie
 • Hoe communiceert het bestuur met sportkader en leden en omgekeerd?
Krachten (SWOT)
 • Wat zijn de sterke kanten van het sportaanbod?
 • Wat zijn de zwakke kanten van het sportaanbod?
Omgeving (SWOT)
 • Wat zijn kansen voor het realiseren van de sportieve doelen?
 • Wat zijn bedreigingen voor het realiseren van de sportieve doelen?
Cultuur
 • Wat is de werkelijke cultuur van de vereniging?
 • Wat is de wenselijke cultuur van de vereniging? (Denk ook aan veilig sportklimaat)
Deelplannen
 • Welke deelplannen zijn er?
 • Hoe dragen de deelplannen bij aan het realiseren van de doelen?
Financiën
 • Wat zijn de kosten en baten van het sportaanbod?


5 Bronnen[bewerken]

 1. gebaseerd op werkblad 4.3 II van NOC*NSF
 2. gebaseerd op werkblad 4.3 II(A3) van NOC*NSF